Moje publikacje "z Bożenką" - 9 tomików
Nadewszystkość

Debiutancki tom 

Wydawca:
Stowarzyszenie Elbląski Klub Autorów
82-300 Elbląg,  ul. Ratuszowa 6/4


Biblioteka SEKA Nr. 13


Druk:  ZP Elgraf Elbląg

Nakład:  250 sztuk

93 strony


 ISBN  978-83-917002-5-9


Z komentarza  Ryszarda Tomczyka
do tomiku  Nadewszystkość  
   

 /.../Jeśli znamieniem poezji współczesnej jest stronienie od bezpośredniego wyrazu uczuć, od egzaltacji
 i tzw. - że posłużę się językiem Przybosia - "liryczenia", wiersze Wiktora w tym zakresie nie usiłują zdążać z modą.
 Równocześnie jednak wolne są od banalności, ujmują swą powściągliwością wyrazu, jak i także już  "niemodną" szczerością - choć liryczna 
szczerość dawno już nie stanowi miary wartościowania poetyckiego. W każdym razie jego liryki poświęcone tej jedynej, ukochanej, 
stanowiącej kwintesencję kobiecości, błękitnookiej, będącej zarazem radością i źródłem szczęścia jak i zmartwieniem, komunią, tradycyjnym 
kwiatem i  wrzosem życia , przemawiają prawdą uczuć, wzruszają, skłaniają do refleksji nad naturą uczucia czystego, nieskażonego a w swym 
pięknie dziś (tzn. w czasach degradacji uczuć i szlachetnych etosów) wręcz zdumiewającego. 

 Osobnym - choć wywołanym przez pochylenie się nad "kufrem wspomnień" nurtem tematycznym są w poezji Wiktora wiersze dotykające 
czasów własnego dzieciństwa i domu rodzinnego (pamięć wiersza choć porysowana/ chętnie mnie zawraca wstecz/ lubię grzebać w tym kufrze/ 
stare jak nowe nieco wyblakło/ w dotyku zawsze miłe). Stąd i logika cyklu
 Bogactwo w uratowanych, w którym znajdujemy teksty już to 
wspomnieniowe, już to refleksyjne, poświęcone rozważaniom filozoficznym i etycznym, często też intensywnie reagujące i na ból istnienia,
 i na okrucieństwo tkwiące w naturze życia. Tytuł cyklu jest cytatem z jednego utworu cyklu. 
Formuła stanowi piękne uogólnienie intencji poety tkwiącej u źródeł jego postawy oraz kreatywności poetyckiej. 
Zarazem tkwi w niej rodzaj imperatywu moralnego zawierającego się w przekonaniu, że zarówno obowiązkiem moralnym czasów "rozchwiania 
etycznego", jak i źródłem szczęścia - jest działanie zmierzające ku ratowaniu innych. To fundament moralny tłumaczący zarówno heroizm autora 
jako człowieka, jego niezwykłe poświęcenie w nieprzerwanym działaniu dla ratowania osoby mu najbliższej, jak i istotę jego poezjotwórstwa, 
które podnosi, uobecnia i utrwala, tzn. "ratuje" przed niepamięcią innych i w ogóle to, co obok.

 Równie zdumiewająca jest dojrzałość poezji W. Mazurkiewicza. Mam na myśli ten rodzaj słowiarskiej wrażliwości, który wznosi się nad 
"kanonami", zużytkowując jako środki wyrazu różne konwencje poetyckie i formy ekspresji. Oszczędność słowa, lakoniczność, skłonność do 
posługiwania się skrótem, powściągliwość oraz stałe poszukiwanie środków językowych, jak i  wersyfikacyjnych dla uzyskania efektu 
wieloznaczności sensów wskazują na to, że tradycją poecie najbliższą jest tradycja kreacjonizmu polskiej awangardy. Stąd też i rodzaj poezji 
wymagający lektury uważnej, wrażliwości i zdolności do odgadywania. Stąd i uroda tej liryki, w szczególności przewaga 
sensualizmu nad abstrahowaniem, uwrażliwienie na konkret i obraz ekwiwalentyzujący 
struktury pojęciowe. Przy czym - co oczywiste - sensualizm ów nie może nie być - przy całej właściwej autorowi wiedzy o naturze istnienia - 
wyrazem przywiązania do życia w jego różnorodności.

  I jeszcze jedno: liryka W.Mazurkiewicza jest konsekwencją nieustannego ścierania się pragnień i tęsknot człowieka 
wypełnionego nadzieją i wiarą (czy świadomością niezbędności tychże) z racjonalistą i krytycznym obserwatorem życia  /.../.


                                                                                                                  
Zamieszczono w witrynie
21 listopada 2008 r.


 Aktualizacja 30 listopada 2014
 Aktualizacja 05 listopada 2015
 
Aktualizacja 25 stycznia 2018 
 Aktualizacja 3 lipca 2019
 Aktualizacja 13 września 2020
 Aktualizacja 3 października 2021
Ukazał się  20 listopada 2007
Migotanie w przedsionku


Drugi tom 

Wydawca:
Stowarzyszenie Elbląski Klub Autorów
82-300 Elbląg,  ul. Kuśnierska 6

Biblioteka SEKA Nr. 16Wydanie pierwsze
Nakład: 150 + 15 egz.
Oddano do druku: marzec 2009


53 strony

ISBN 978-83-917002-9-7


Ukazał się 30 marca 2009


Fragment recenzji zatytułowanej 
 "Silva rerum migoczące w przedsionku czyli o poezji Wiktora Mazurkiewicza"
 autor - Izabela Piskorek ( Tygiel 2/55 2009):/... / W słowie poetyckim Mazurkiewicz zaklina uczucia, spostrzeżenia, refleksje, będące nie antycypacją 
życiowych prawd, lecz wiedzą wyrastającą z doświadczenia. Asumptem do tych konstatacji stała się nie tylko 
wzruszająca miłość do żony (jak w pierwszym tomiku), ale także wnikliwa obserwacja codzienności, na którą 
składa się doświadczenie człowieka rozpiętego między naturą a kulturą i przynależną im religią.Swoją drogą cały 
tomik, mimo różnorodności ukazywanych tam obrazów, a może właśnie z tego powodu, utkany 
jest na kanwie 
Biblii, która to zdaje się być źródłem owego migotania. Ona jest kobiercem dawno rozłożonym 
w przedsionku, po którym przez lata depczą ludziska w zabłoconych codziennością butach, którzy zadzierają 
zatroskane głowy, szukając prawd na wysokościach choć mają je pod nogami.
 I tylko na mgnienie wyziera spod błota blask objawienia. 
Stąd też znaleźć tu można teksty zarówno wspomnieniowe, jak i refleksyjne, formy krótsze i dłuższe, erudycyjne i 
kolokwialne, nastrojowe, czułe, jak i żartobliwe, podszyte nutką sarkazmu, precyzyjnie cyzelujące słowo,
 jak i bezlitośnie je rozłupujące, zdradzające upodobanie do zabawy nim./... /

Autor konsekwentnie jest powściągliwy w środkach wyrazu poetyckiego, wybiera formy lakoniczne, posługuje się 
skrótem, elipsą, niedopowiedzeniem. Największa tajemnica dotarcia do prawdy kryje się bowiem w jej prostocie. 
Dlatego tak trudno je pojąć człowiekowi, który lubi wszystko komplikować. A tu się okazuje, że do 
wypowiedzenia najważniejszego wystarczy tercyna, dystych nawet 
(Zdradliwe liście, Dopiero).
I to te maleńkie liryki migocą wychylając się spod bełkotu opasłych traktatów wielkich tego świata.
 To one oślepiają na mgnienie, objawiając prawdy odwieczne, zdawałoby się truistyczne, a jednak wciąż 
zadziwiające./... / 


                                                            
Wieczór autorski poświęcony debiutanckiemu tomikowi wierszy "Nadewszystkość".
 Krypta w Centrum Sztuki Galeria EL w Elblągu - 19 marca 2008 roku.
 Autor zdjęć - Zbigniew Szmurło.Galeria zdjęć

Kliknij na"Galeria zdjęć" lub wybrane zdjęcie by je powiększyć  
powiększ
powiększ
powiększ
powiększ
powiększ
powiększ
powiększ
powiększ
powiększ
powiększ
powiększ
Mój trzeci tom wierszy


Wydawca - Fundacja Elbląg i Urząd Miejski w Elblągu

ukazał się 6 grudnia 2011 roku, zawiera 37 wierszy,
 9 ilustracji  i   68 stron
Rumieńce z drzew
Mój czwarty tom wierszy

Wydanie autorskie,
ukazał się w grudniu 2013 roku
zawiera 41 wierszy i 7 zdjęć wykonanych w Kortowie.
Wymiary 136 x 210 mm, okładka ze skrzydełkami.

Projekt okładki - autor
Redakcja - autor

Na I stronie okładki i wewnątrz tomu
 - Bożenna Truszkowska na tle Jeziora 
Kortowskiego /1968/, na IV stronie okładki
Alejka Miłości w kortowskim parku /2006/. 
Wszystkie zdjęcia z archiwum autora.ISBN 978-83-938510-0-3Nakład: 250 egz. - nieprzeznaczony do sprzedaży

Oddano do druku: listopad 2013
Tomik w PDF
Tomik w PDF
Hrabianka Truszkowska      
    Projekt okładki: Autor wg pomysłu Edwarda Mazurkiewicza

        Redakcja: Autor

Zdjęcia:
Na I stronie okładki - z archiwum Truszkowskich,
wewnątrz tomu i na III stronie okładki - ze zbioru autora,
na IV stronie okładki - ze zbioru Zofii Romanowskiej.


Copyright by Wiktor Mazurkiewicz, Elbląg 2015


Przekład na język angielski: Marcel Weyland

Copyright for the translation by Marcel Weyland, Sydney 2015


Wydawca: Wiktor Mazurkiewicz - Elbląg
www.mazurkiewicz.com.pl 


Wydanie pierwsze
Elbląg, sierpień 2015


Nakład: 400 egz.- nie przeznaczony do sprzedaży


Druk i oprawa: ZP ELGRAF Stefan Szmit


       
 ISBN 978-83-938510-1-0
 
Hrabianka Truszkowska - mój piąty tom wierszy 
 Zawiera 33 wiersze, ilustracje oraz przekład 3 wierszy na j. angielski. 
Jak wszystkie dotąd wydane 
tomiki - zawiera okładkę ze skrzydełkami.

Cała okładka ze skrzydełkami do obejrzenia w serwisie e - ISBN Biblioteki Narodowej
proszę kliknąć na powyższy link

Główna nagroda w Konkursie Literackim Fundacji Elbląg
w kategorii Elbląska Książka Roku 2013

(Relacja z uroczystości, recenzja i zdjęcia)
  
Cała okładka wraz ze skrzydełkami do obejrzenia w serwisie e - ISBN Biblioteki Narodowej
proszę kliknąć na powyższy link
ISBN 978-83-924642-8-0

Wszystko o tomiku wydanym w 2019 roku, 
a także cała zawartość w pdf
po kliknięciu w okładkę.
Czarosiejka - tomik nagrodzony
proszę kliknąć w okładkę
Cała okładka do obejrzenia w serwisie e - ISBN Biblioteki Narodowej
Więcej szczegółów 
po kliknięciu na powyższą okładkę
   najnowszy 9-ty tomik wierszy wydany - wrzesień 2021                  Leśna kompilacja